Bijverdienen met een flexi-job

vrijdag, 15 maart, 2024
Flexijob bakker

Voorwaarden en gevolgen voor gepensioneerden

Heel wat mensen zijn op zoek naar een bijverdienste, zowel jong als oud, werknemers als gepensioneerden. Maar wat zijn de voorwaarden waaraan men moet voldoen, en wat zijn de mogelijk gevolgen? De ACLVB willen dat mensen goed geïnformeerd zijn, en heeft enkele jaren geleden een nieuwe dienstverlening opgestart, de 360° dienstverlening. 1 van de thema’s die daarin is opgenomen, is het thema bijverdienste. Leden met vragen over dit thema, kunnen dus bij hun plaatselijk ACLVB-kantoor terecht voor info en advies op maat. In dit artikel wordt enerzijds enkele nieuwigheden binnen het thema opgesomd, vervolgens worden specifiek de voorwaarden voor gepensioneerden om aan de slag te gaan als flexi-jobber, uiteengezet.

Flexi-jobs: enkele nieuwigheden omtrent het toepassingsgebied

De werkgever waar de gepensioneerde aan de slag wil gaan, moet vallen onder een PC waar het werken met flexi-jobs is toegelaten. Ondernemingen die bijvoorbeeld tot de horeca, detailhandel of kleinhandel behoren, kunnen flexi-jobbers inzetten. Daarenboven is het sinds januari 2023 ook mogelijk om te werken als flexi-jobber in bepaalde zorgsectoren, en werd er nog een uitbreiding voorzien voor 2024 met onder meer enkele takken van de transportsector en zelfs de kinderopvang! De uitbreiding sinds 2024 is een ingewikkeld systeem, waarbij de sectoren zelf een grote rol kunnen spelen. Sommige sectoren werden door de wetgeving toegevoegd (bv. PC 145 tuinbouwbedrijven), doch kan de sector kiezen om alsnog flexi-jobs te verbieden (= opt out). De andere sectoren krijgen de mogelijkheid om het systeem van flexi-jobs te integreren in hun regelgeving (= opt in). De sectorverantwoordelijken van de ACLVB volgen deze ontwikkelingen op de voet op, het nieuws hierover kunnen jullie terugvinden op de website (www.aclvb.be/nl/sectoren).

De nieuwe regels van toepassing vanaf 2024 bevatten ook enkele belangrijke controlesystemen. Een belangrijke tool is de Ondernemingsraad: in ondernemingen met een ondernemingsraad waar flexi-job werknemers worden ingezet, zal een jaarlijks overleg plaatsvinden omtrent de flexi-tewerkstelling. Daarenboven zal twee jaar na de inwerkingtreding de wetgeving worden geëvalueerd. Het doel van deze evaluatie is om na te gaan of het systeem van flexi-jobs zijn doelstellingen behaalt. Ook de impact van het systeem zal worden geanalyseerd, meer bepaald op de sociale zekerheidsbegroting, de overheidsinkomsten en -uitgaven, de evolutie en structuur van de werkgelegenheid, de werkpieken, de tekorten op de arbeidsmarkt en de gezondheid van de werknemers. De ACLVB zal in de Nationale Arbeidsraad, samen met de andere sociale partners, een eindrapport opstellen als advies aan de regering.

Gepensioneerden en flexi-jobs

We maken een onderscheid tussen gepensioneerden die ouder of jonger zijn dan 65 jaar, en of ze bij hun laatste werkgever aan de slag willen gaan als flexi-jobber, dan wel bij een andere werkgever. Onderstaande informatie is van toepassing ongeacht het type pensioen (overlevingspensioen, rustpensioen, wettelijk pensioen en vervroegd pensioen) met uitzondering van de overgangsuitkering.

Welke voorwaarden moeten voldaan zijn:

 • Algemene voorwaarden:

  • U bent in hetzelfde kwartaal voorafgaand aan de tewerkstelling als flexi-jobber of op hetzelfde moment niet tewerkgesteld onder een andere arbeidsovereenkomst bij de werkgever bij wie u de flexi-job uitoefent;
  • ​U bent in hetzelfde kwartaal niet tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie u door een uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld om een flexi-job uit te oefenen;
  • U heeft in hetzelfde kwartaal geen arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling van minimaal 4/5e van een voltijdse job bij een onderneming die verbonden is aan de onderneming waarbij u een flexi-job wilt uitoefenen.
 • Specifieke voorwaarden indien u bij uw laatste werkgever een flexi-job wil uitoefenen:
  • U bevindt zich in hetzelfde kwartaal niet in een opzegtermijn, periode gedekt door een opzegvergoeding of ontslagcompensatievergoeding bij uw laatste werkgever;
  • U was 2 kwartalen geleden reeds gepensioneerd (enkel indien u nog geen 65 jaar bent).
 • Specifieke voorwaarden indien u nog geen 65 jaar bent en bij een andere werkgever dan uw laatste werkgever een flexi-job wil uitoefenen:
  • U kunt een flexi-job uitoefenen als u drie kwartalen voorafgaand aan uw flexi-job een tewerkstelling had van minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling.
  • U kunt alleen een flexi-job uitoefenen als u zich niet in de wachtperiode bevindt omdat u overgestapt bent van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling.
  • Uitzondering: Iedereen die gekend staat als gepensioneerde (kwartaal-2) mag een flexi-job uitoefenen, dan telt de voorwaarde 4/5de niet.
  • Voorbeeld: het rustpensioen van Jan is ingegaan op 1/1/2024, hij is 63. Voor zijn pensionering werkte Jan minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling. Jan kan vanaf 1 januari 2024 een  flexi-job uitoefenen. Werkte Jan echter minder dan 4/5de van een voltijdse tewerkstelling, dan moet Jan 2 kalenderkwartalen wachten vooraleer hij een flexi-job kan uitoefenen. In die laatste situatie zal hij dus vanaf 1 juli 2024 een flexi-job kunnen uitoefenen.

Mag ik de inkomsten van mijn flexi-job onbeperkt cumuleren met mijn pensioen?

U komt als gepensioneerde flexi-jobber in aanmerking om onbeperkt bij te verdienen vanaf het kalenderjaar waarin u 65 jaar wordt , of als u bij aanvang van uw eerste rustpensioen, 45 loopbaanjaren kon aantonen. Voldoet u niet aan 1 van beide voorwaarden, dan is het toegelaten bruto beroepsinkomen beperkt tot een maximaal grensbedrag. Opgelet, beschikt u enkel over een overlevingspensioen, of ontvangt uw huwelijkspartner een gezinspensioen, dan geldt er ook een maximaal grensbedrag. In de tabel onderaan vind je een overzicht van de meest voorkomende grensbedragen. Indien de grenzen van toegelaten arbeid worden overschreden zal er een terugvordering zijn van het uitbetaalde pensioenbedrag. De  pensioendienst zal terugvorderen door de uitbetaling van het pensioenbedrag te verminderen of te schorsen.  Het bedrag van de terugvordering hangt af van hoe hoog de overschrijding van het grensbedrag is. Bij een terugvordering heb je altijd de mogelijkheid om een aanvraag tot kwijtschelding in te dienen bij de pensioendienst.

 

Meest voorkomende grensbedragen 2024

Zonder kinderlast

Met kinderlast

Gepensioneerde jonger dan 65 jaar, met alleen een overlevingspensioen

22.934 €

28.667 € + 5.733 € per kind ten laste

 

Gepensioneerde jonger dan 65 jaar, zonder 45 loopbaanjaren

of huwelijkspartner heeft een gezinspensioen

9.850 €

14.775 €

Gepensioneerde vanaf 65 jaar , met alleen een overlevingspensioen of huwelijkspartner heeft een gezinspensioen

28.450 €

34.606 €

Gepensioneerde vanaf 65 jaar of met 45 loopbaanjaren, met eigen rustpensioen

Ongelimiteerd bijverdienen

ACLVB

© Afbeelding: 123RF Free Images
ga terug