Federale Ouderenadviesraad goedgekeurd

Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de werking en samenstelling van de Federale Adviesraad voor Ouderen vastlegt. De ministerraad keurde dit ontwerp op 4 juni definitief goed. Op 15 juni werd het koninklijk besluit in het staatsblad gepubliceerd.

Met de Federale Adviesraad voor Ouderen krijgen ouderen een volwaardig inspraakorgaan op federaal niveau. Tot nu toe hadden ze enkel een inspraakorgaan voor pensioenaangelegenheden.

De Federale Adviesraad zal samengesteld zijn uit 25 effectieve stemgerechtigde leden, 25 plaatsvervangende stemgerechtigde leden en een aantal leden met raadgevende stem. De effectieve en plaatsvervangende leden zijn personen die ervaring hebben binnen bevoegde organisaties inzake seniorenbeleid actief op federaal niveau, binnen het Nederlandse taalgebied, binnen het Franse taalgebied, binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en binnen het Duitse taalgebied. 

Het Bureau van de Federale Adviesraad zal samengesteld zijn uit 12 stemgerechtigde leden en een aantal leden met raadgevende stem. De stemgerechtigde leden zijn de voorzitter, de ondervoorzitter en de voorzitters en ondervoorzitters van de vijf permanente commissies. De leden met raadgevende stem zijn de ambtenaren-generaal van de bevoegde administraties en de vertegenwoordigers van alle bevoegde ministers.

De Federale Adviesraad zal volgende opdrachten hebben:

  • op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of van Kamer of Senaat advies uitbrengen omtrent pensioenen, gelijkheid van kansen, sociale integratie en bestrijding van kansarmoede, toegankelijkheid van de gezondheidszorg en mobiliteit (in zoverre deze aangelegenheden een federale bevoegdheid uitmaken)
  • jaarlijks de beleidsverklaring van de regering bespreken wat de aangelegenheden betreft die verband houden met ouderen
  • op verzoek van een regeringslid waarnemers afvaardigen naar adviescomités en de kwaliteit evalueren van de dienstverlening aan de ouderen door de federale overheidsdiensten.

De Federale Adviesraad zal verschillende commissies hebben bevoegd voor de volgende materies:

  • pensioenen
  • gelijkheid van kansen
  • sociale integratie en bestrijding van kansarmoede
  • toegankelijkheid van de gezondheidszorg en mobiliteit                   

De installatie van de Federale Adviesraad voor Ouderen is voorzien voor november. Kortelings zal een oproep tot kandidaatstelling gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en verspreid worden onder alle ouderenorganisaties van het land. Bij de installatie zal het Raadgevend Comité voor de Pensioensector ophouden te bestaan.

Bron: Vlaamse Ouderenraad

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy