Euthanasiewet bespreekbaar 2012

Tien jaar nadat de parlementaire meerderheid een wet aannam over euthanasie, lijkt de tijd rijp voor een evaluatie. Het politieke en maatschappelijke debat over een mogelijke herziening van de euthanasiewet is daarmee actueler dan ooit. Onder meer het voorstel tot uitbreiding van euthanasie voor wilsonbekwame personen, waaronder dementerenden,  maakt deel uit van het debat. 
 
Liberale gepensioneerdenvereniging Vief pleit in de eerste plaats voor een serene en omzichtige benadering van deze discussie en ijvert voor een correcte beeldvorming van het ziektebeeld dementie. Personen met dementie  kunnen nog over een aanzienlijke mate van levenskwaliteit beschikken en ondanks hun verminderde autonomie en toenemende zorgnoden, maken zij substantieel deel uit van een vergrijzende en zorgzame samenleving. Dementie als ziektebeeld hoeft op zich geen directe aanleiding te geven voor euthanasie.  
 
Toch is er de realiteit dat personen waarbij beginnende dementie is vastgesteld en die een euthanasiewens overwegen, met heel wat vragen zitten. De huidige wetgeving laat immers niet toe om euthanasie toe te passen op patiënten die zich in een toestand van 'wilsonbekwaamheid' bevinden, ook indien zij een voorafgaande euthanasieverklaring hebben afgelegd.
 
Situaties waarbij zich actieve levensbeëindiging stelt, dienen in de eerste plaats geïnitieerd te worden door een individueel, persoonlijk en uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Vief is er dan ook geen voorstander voor om het zelfbeschikkingsrecht terug te schroeven als voorwaarde voor de uitbreiding van de euthanasiewet voor wilsonbekwame personen, zoals ondermeer CD&V voorstelt.  Het lot van een patiënt met een bewust geuite wens voor euthanasie kan niet afhangen van de beslissing die zijn of haar omgeving hierover neemt. De zelfbeschikking van de patiënt is een fundamenteel uitgangspunt in de huidige wet en is eerder voorwerp van uitbreiding, dan van inperking.  Zo valt het te overwegen om in de wet een doorverwijsplicht in te bouwen voor geneesheren die om persoonlijke redenen euthanasie weigeren uit te voeren. Tevens moet er strenger op worden toegezien dat ziekenhuizen de toepassing van de wet niet in de weg staan.
 
Ook de procedure die de wilsverklaring tot euthanasie vastlegt, is voor verbetering vatbaar. Iedere burger heeft het recht om een wilsbeschikking inzake euthanasie te laten registreren bij de dienst burgerlijke stand in zijn of haar gemeentehuis.  Op deze wijze kan een behandelende arts nagaan of een patiënt die niet meer in staat is om zijn of haar wil te uiten én die zich in een toestand bevindt waar euthanasie kan worden toegepast, hierover een wilsverklaring heeft afgelegd. Vermits deze wilsverklaring steeds herroepbaar is, ijvert Vief er voor om de geldigheidstermijn van 5 jaar te schrappen. Bovendien moet het bestaan van een wilsbeschikking geregistreerd worden op de elektronische identiteitskaart. Ook moet de persoon die zijn of haar wilsbeschikking opstelt de mogelijkheid hebben om aan te geven wanneer en in welke specifieke toestand euthanasie mag worden toegepast.
 
December 2012
Vief vzw - info@vief.be

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy