privacyverklaring

Privacyverklaring Vief vzw

Vief vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vief vzw
Livornostraat 25
1050 Brussel
info@vief.be
Telefoon: 02/538.59.05

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door Vief vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
Om uw aansluiting als lid, vrijwilliger of medewerker administratief te verwerken
Om uw deelname aan de activiteiten van Vief vzw administratief te verwerken
Om uw aansluiting bij de verzekering lichamelijke ongevallen administratief te verwerken
Om u te informeren over onze activiteiten, initiatieven en acties
Voor het versturen van ons magazine Courant of andere publicaties
Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:
Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, Rijksregisternummer
Bankrekeningnummer
Ziekenfondsnummer
Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum en geboorteplaats
Beeldmateriaal
Relatie met Vief vzw (deelnemer, lid, vrijwilliger, medewerker of bestuurslid)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
het verzorgen van webhosting
het verzorgen van de IT-infrastructuur voor onze interne gegevensregistratie;
het verzenden van ons magazine Courant
het inrichten van meerdaagse verblijven
het voorzien van een facultatieve verzekering lichamelijke ongevallen
het aankondigen en verspreiden van onze activiteiten en acties
het verzorgen van de personeelsadministratie
het bekomen van subsidies

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn 
Vief vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar- voor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  

Wijziging privacystatement
Vief vzw kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.vief.be.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy