Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

Vragen en antwoorden

De wet verplicht organisaties die met vrijwilligers werken een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) te nemen, tot dekking van de risico's met betrekking tot het vrijwilligerswerk, voor ten minste de organisatie. Ook Vief heeft voor haar vrijwilligers een dergelijke verzekering BA afgesloten. Als de organisatie (of de vrijwilliger die in naam ervan optreedt) een fout maakt, die schade veroorzaakt aan derden, zal de verzekering de schade in principe vergoeden. 

Dit is althans de theorie. Het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht is een complexe materie en lang niet elk schadegeval komt in aanmerking. Zo dient er steeds sprake te zijn van een oorzakelijk verband tussen een fout en geleden schade en dient het geheel gekaderd te zijn binnen de 'uitbating' van de organisatie. Ook gelden er een aantal wettelijke uitzonderingen die de organisatie ontslaat van haar aansprakelijkheid. 

In het geval er toch sprake is van schadegeval dat geheel voldoet aan de aansprakelijkheidsprincipes, dan nog dient men rekening te houden met een franchise die is opgenomen in de verzekeringspolis, een bedrag waaronder de schade niet wordt vergoed. Alhoewel deze verplichte verzekering een dekking inhoudt ten aanzien van mogelijke risico’s die het vrijwilligerswerk met zich mee kan brengen, mag men deze geenszins beschouwen als een algemene verzekering voor alle mogelijke ongevallen die kunnen voorvallen tijdens een afdelingsactiviteit. We zetten de vaak voorkomende vragen en hun antwoorden op een rijtje.

Volgens de wet op de vrijwilligers dienen verenigingen die met vrijwilligers werken over een verzekering te beschikken die de vrijwilligers dekt tegen Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). Zal ik als voorzitter van een lokale vereniging alvast mijn makelaar contacteren om de afdeling in orde te stellen?
Dat is helemaal niet nodig, want de landelijke koepel Vief heeft voor alle vrijwilligers actief in de aangesloten afdelingen, een landelijke polis BA afgesloten. Meer nog: ook de bestuursleden én de leden zijn verzekerd.

Wat houdt een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid precies in?
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt in principe de schade veroorzaakt door de fout van een vrijwilliger, een bestuurslid of lid aan derden tijdens, van en naar een activiteit. Er dient dus steeds sprake te zijn van een oorzakelijk verband tussen een fout en geleden schade.

Dekt de polis ook lichamelijke schade?
De verzekering dekt zowel materiële als lichamelijke schade.

Dus lichamelijke ongevallen tijdens activiteiten zijn automatisch verzekerd?
Zeker niet, er dient steeds sprake te zijn van een verband tussen een aantoonbare fout en de geleden schade aan derde(n). Twee voorbeelden illustreren dit:

1) Tijdens een activiteit struikelt een oudere dame over haar eigen handtas en breekt haar been. In dit geval kan niemand anders dan de dame in kwestie verantwoordelijk gesteld worden voor het ongeval en bijgevolg komt de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid niet tussen.

2) Stel dat dezelfde dame tijdens de activiteit struikelt over een elektriciteitskabel die los op de grond ligt. In dit geval zou de verantwoordelijke voor deze activiteit (gesteld dat dit een vrijwilliger is) na onderzoek aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de geleden schade van de dame. Men zou hem immers kunnen verwijten dat hij geen voorzorgsmaatregelen getroffen heeft om struikelen te voorkomen. In dat geval zal de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, die Vief ook voor deze vrijwilliger heeft afgesloten, opdraaien voor de kosten. Let wel, dit is een illustratief en theoretisch voorbeeld.

Hoe weet de verzekeringsmaatschappij dat de leden van mijn afdeling verzekerd zijn tegen BA?
Er is met de verzekeraar afgesproken dat Vief landelijk op jaarbasis een lijst overmaakt van al onze lokale verenigingen. Nieuwe verenigingen die in de loop van een kalenderjaar bij Vief aansluiten, vallen eveneens onder de dekking. Op basis van een gemiddeld ledenaantal per afdeling, betaalt Vief een forfaitair bedrag per lokale vereniging. Het is dus niet nodig dat wij jaarlijks een ledenlijst overmaken aan de verzekeringsmaatschappij.

Wie is verzekerd en wanneer is men verzekerd?
De vrijwilligers en leden voor zover zij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid oplopen tijdens de uitvoering van de activiteiten of op weg van en naar de activiteiten. De verzekerde activiteiten moeten bovendien kaderen binnen de doelstelling van de organisatie: sociaal-culturele activiteiten, vergaderingen, bezoeken, uitstappen, sportbeoefening, meerdaagse reizen.

Zijn er plafonds, vrijstellingen en is er schade die niet gedekt wordt via de verzekering BA?
De schade aan roerende goederen is beperkt tot 12.500 EUR en per schadegeval is er een vrijstelling van 173,53 EUR. Wordt niet gedekt: schade veroorzaakt aan audiovisuele lichtapparatuur en haar toebehoren; schade veroorzaakt aan voertuigen van om het even welke aard; schade aan goederen die door de organisatie in bewaring worden gehouden, o.a. de bij de vestiaire in bewaring gegeven voorwerpen (kleding, bagage, juwelen, ...) en wanneer de goederen toebehoren aan de organisatie of de vrijwilliger.

Gesteld dat ik binnen mijn afdeling te maken krijg met een schadegeval waarvoor een van onze (bestuurs)leden burgerlijk aansprakelijk kan worden gesteld, bij wie dien ik de aangifte te doen?
Een aangifte van een schadegeval dient gericht te worden aan de heer Frederik Fluyt, directeur Vief, Livornostraat 25, 1050 Brussel. Een aangifteformulier is verkrijgbaar bij het Vief-secretariaat.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy