RegistrerenAanmelden

Artsen waarschuwen: “Big Brother gaat aan de haal met je gezondheidsgegevens”

Artsenverenigingen en patiëntengroeperingen lossen een schot voor de boeg. Het eHealth project – waarmee de digitalisering, toegang tot en uitwisseling van gezondheidsinformatie geregeld wordt – neemt totalitaire trekjes aan en dreigt uit te draaien op een serieuze inbreuk op de privacy.  Zou je als patiënt niet precies willen weten wie er toegang kan krijgen tot je medisch dossier en zo kan aflezen hoeveel Prozac of statines je moet slikken? En zou je zelf niet exact willen weten wie er al in die schuif is gaan kijken?

Zeer pertinente vragen inderdaad en deze twee kwesties vormen het voorwerp van een dispuut over privacy waar Le Soir ons attent op maakt. Privacy ligt altijd gevoeliger in Latijns België.

“Totalitaire arrogantie”

Aan de ene kant staan de huisartsen (het ‘Forum des Associations de Généralistes’ – FAG, actief in Franstalig België) en patiënten (‘Ligue des usagers des services de santé’ – Luss, eveneens beperkt tot het Franstalige landsgedeelte).  Aan de andere kant het Riziv, de ziekenfondsen, de diensten van Volksgezondheid en vooral de verantwoordelijken achter eHealth.

FAG en Luss verwijten de gesprekspartners bij eHealth “totalitaire arrogantie”. Ze wijzen op twee tekstaanpassingen die door eHealth zijn geëist om de werking te versoepelen maar het zijn wijzigingen die een breuk slaan in de bescherming van de privacy.

Wie kan je gezondheidsgegevens raadplegen?

Oorspronkelijk heette het dat de persoonlijke medische informatie door gezondheidsprofessionals kon geconsulteerd worden “in het kader van de continuïteit van de zorg”. De geamendeerde tekst heeft die bepaling nu volgens de FAG verruimd naar “opdat de patiënt de beste zorgen kan krijgen”.

“Dat is een subtiele maar belangrijke aanpassing. Ze opent de deur naar het delen van gegevens met personen of organisaties die helemaal niet betrokken zijn bij de concrete behandeling van die patiënt”, stelt dokter Soupart, voorzitter van de FAG in Le Soir.

Hoe kan je zelf controleren wie er in je gegevens neust?

In de oorspronkelijke teksten stond dat de patiënt “kan controleren welke zorgverstrekker al toegang heeft gehad tot zijn gegevens”. In een nieuwe versie is die controle indirect gemaakt. “De patiënt kan vragen dat gecontroleerd wordt welke zorgverstrekker al toegang heeft gehad tot zijn gezondheidsgegevens”.

Hierover ondervraagd door de patiëntenvereniging Luss zegt topman Frank Robben van eHealth – nog steeds volgens Le Soir – dat het “voor het ogenblik niet voorzien is” dat de patiënt rechtstreeks de lijst te zien krijgt van de personen of organisaties die zijn/haar dossier hebben ingekeken. Er zou enkel een indirecte controle mogelijk zijn en dat zou zelfs via de Privacycommissie moeten verlopen.

“Diep verontwaardigd”

Sinds de start van het eHealth-project in 2005 hameren academische milieus, geneesheren en patiënten erop dat de privacy van de patiënt moet gevrijwaard worden tegen deze medische “Big Brother”.

Volgens de FAG is die strijd nu uitgedraaid op een nederlaag. De federatie zegt “diep verontwaardigd” te zijn over de ommezwaai door de leiding van eHealth inzake garanties voor de patiënten.

In maart nog had dat digitale platform ermee ingestemd dat de uitwisseling van gegevens een “de instemming vereist van een welingelichte patiënt” en dat de werking zou georganiseerd worden “in overeenstemming met de deontologie, met de patiëntenrechten en zonder inbreuk op de privacy”. De nu aangebrachte versoepelingen laten daar weinig van intact.

Hoe kunnen de verantwoordelijke ministers toelaten dat een patiënt enkel via de Privacycommissie zou kunnen te weten komen wie er in zijn dossier kijkt? Of dat de gegevens eventueel ook toegankelijk worden voor wie niet rechtstreeks bij zijn behandeling betrokken is – artsen van verzekeringsmaatschappijen? Controle-artsen?…

Vooral “Big”

Bij eHealth zijn zowel geneesheren, apotheken, ziekenhuizen, patiënten als ziekenfondsen betrokken. Deze gezondheidswerkers krijgen via hun rijksregisternummer toegang tot de gezondheidsgegevens. Daar kan vanalles mee gebeuren. Patiëntendossiers kunnen vanuit verschillende hoeken digitaal worden aangevuld, er kunnen gegevens doorgespeeld worden naar specifieke databanken (kankerregisters, vaccinatie-gegevens…), gegevens kunnen rechtstreeks van de zorgverstrekkers aan de ziekenfondsen doorgespeeld worden…

De vergelijking is misschien oneerbiedig maar er zit iets in: Dit begint de weg op te gaan van de adressenbestanden. Ook over dat soort databank-gegevens waakt de Privacycommissie en niemand heeft intussen nog zicht op het oncontroleerbare handeltje met adressenbestanden en andere commerciële informatie.

A suivre / wordt vervolgd.

Tags: , , , , .

Jouw mening Geef nu je mening

  1. De artsen gaan, met meer aan de haal, dan je GEZONDHEIDS GEGEVENS!!!

    Ongepast?

Geef je mening

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.